ترتیبات ساخته شده در SEE

تنظیمات در کادرهای کیت انجام شد
تنظیمات در کادرهای کیت انجام شد

تصمیم لغو و ابطال مواضع و مواضع برخی بنگاه های اقتصادی عمومی در روزنامه رسمی منتشر شد.


بر این اساس، ETI معدن نسخهها کار میکند، ترکیه ذغال سنگ نهاد، ترکیه ذغال سنگ شرکت سازمان، ترکیه انتقال برق، فرودگاه های دولت در امور اجرایی، TCDD حمل و نقل شرکت، چای شرکت ها، دولت تامین دفتر و تولید برق شرکت مقررات مربوط به کارکنان اداره کل انجام شد.

برای دیدن کادرهای لغو شده و صادرشده اینجا کلیک کنید


جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی