امروز در تاریخ: کنفرانس راه آهن در 20 ژانویه 1943 در قاهره برگزار شد

کنفرانس راه آهن در ژانویه Cairo برگزار شد
کنفرانس راه آهن در ژانویه Cairo برگزار شد

امروز در تاریخ
ژانویه 20 1943 کنفرانس راه آهن در Cairo ترکیه برگزار همچنین شرکت کردند.
20 ژانویه 1954 18 مردم در یک تصادف قطار در Pozanti کشته شدند.
جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی