خط راه آهن بندرما در دستور کار سرمایه گذاری است

خط راه آهن باندیرما دوباره سرمایه گذاری کرد
خط راه آهن باندیرما دوباره سرمایه گذاری کرد

ما می فهمیم که آن استانبول یا آنکارایا برای حمل و نقل ریلی به قطار بورسا امیدوار باشید انقیاد چاناققلعه ve بالیکسیر سیاستمداران و شهرداران آنکارا بازدیدها مؤثر بودند ، خط باندیر را تغییر داد سرمایه گذاری مجدد

هر چند ...

همینجا آناتولی مرکزی تولید صنعتی در با راه آهن وارد بندر می شوید هدف احساس می شود ، اما بورسا فرصتی برای بدنیا آمده است.

او این است:

ازمیرحمل و نقل الکترونیکی باندا-چاناققلعه روی ترن جایگزین (Ahmet Emin Yılmaz - واقعه)

جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی