آیا در منطقه گورسو بورسا یک ایستگاه قطار وجود خواهد داشت؟

ایستگاه قطار در منطقه گورسو بورسا خواهد بود
ایستگاه قطار در منطقه گورسو بورسا خواهد بود

منطقه گورسو بورسا ایستگاه قطار خواهد شد؟ هنگام برپایی مراسم پایه در 2012 بورسا،یا یکی شروع 'تا ، دیگر گورسو،ایستگاه راه آهن 2 نیز پیش بینی شده بود.

برای جلوگیری از آسیب رساندن به مناطق کشاورزی گورسو پروژه جاده رینگ بر انباشت اشیاء بدست آمده نزدیک زمین خالی "باید در آینده انجام شود" این منتقل شد.

هفته گذشته…

TCDD توسط بورسا ve گورسو ایستگاه مناقصه پروژه سرهای خارج ، سردرگم این حالت آنکاراوقتی از افراد درگیر پرسیدیم ، آنها گفتند:

"فقط یک ایستگاه در بورسا وجود دارد و در بالات است. " (Ahmet Emin Yılmaz - واقعه)

جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی