سنگ آهنی محافظ و تصحیح خطوط YHT

تهیه ریل های محافظ و تراز کننده در خطوط YHT در نتیجه مناقصه
تهیه ریل های محافظ و تراز کننده در خطوط YHT در نتیجه مناقصه

سنگ آهنی محافظ و تصحیح خطوط YHT

شرکت 2019 مناقصه ای را برای کار سنگ زنی ریلی مناقصه و تصحیح شده در خطوط YHT با هزینه تقریبی 465697 / 16.512.240,00 GCC با تعداد 3 TL ارسال کرده است. ENG. SAN. TIC. LTD. STI. این به دست آورد.

مناقصه سنگ زنی خطوط YHT توسط دستگاه سنگزنی ریلی (حداقل مقدار سنگ زنی: 0,3 میلی متر) را در بر می گیرد. مدت کار 270 (دویست و هفتاد) روز تقویم از محل تحویل است.

جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی