امروز در تاریخ: 13 نوامبر 1889 تولید کشاورزی عثمانی

کشاورزی عثمانی
کشاورزی عثمانی

امروز در تاریخ
13 نوامبر 1889 تولیدات کشاورزی عثمانی به طور متوسط ​​درصد 63 را افزایش داد.

جستجوی اخبار راه آهن

اولین کسی باشید که نظر بدهید

بررسی